Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”, „Rozporządzenie”) Optimum Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-120 Łódź, ulica Stanisława Przybyszewskiego nr 161), REGON: 365371647, NIP: 7282810793 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS 0000902167 informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optimum Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-120 Łódź, ulica Stanisława Przybyszewskiego nr 161), REGON: 365371647, NIP: 7282810793 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS 0000902167 – dalej OPTIMUM PROPERTY. Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w relacjach z Optimum Property właściwym administratorem danych będzie określona spółka powołana do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. O tym, który podmiot jest administratorem Pani/Pana danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Panią/Panem zawieramy, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Z administratorem danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się:

  • listownie na adres: ul. Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź
  • przez e-mail: rodo@optimumproperty.pl - telefonicznie: +48 42 620 09 06.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Optimum Property Sp. z o.o. Sp. j

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione i w takim przypadku będą przetwarzane przez spółki powiązane podmiotowo lub kapitałowo z Optimum Property (dalej jako „Grupa Optimum”) w zakresie dostarczania i obsługi systemów oraz rozwiązań informatycznych używanych do przetwarzania danych o Klientach przez podmioty z Grupy Optimum; udostępniania danych kontaktowych Klientów podmiotom z Grupy Optimum, a także udostępniania danych Klientów spółkom z Grupy Optimum w ramach współpracy pomiędzy tymi spółkami. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku będzie marketing bezpośredni produktów i usług spółek z Grupy Optimum odbywający się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS w zależności od tego, na jaką formę marketingu wyrazili Państwo zgodę. W przypadku decyzji o zawarciu umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub umowy sprzedaży, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione spółce z Grupy Optimum, z którą umowa taka będzie zawierana w celu jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Odbiorcy danych

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom związanym z realizacją celów przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych. Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Administrator danych osobowych może też powierzać podmiotowi przetwarzającemu (osobie trzeciej powiązanej kapitałowo lub osobowo z Administratorem danych osobowych), w trybie art. 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym powyżej. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający będzie stosować środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Polityka cookies

Wchodząc na naszą stronę internetową informujemy Panią/Pana, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, które Państwu wyświetlamy oraz by analizować statystyki odwiedzin. Można wyrazić zgodę na korzystanie przez nas ze wszystkich powyższych plików cookie albo dostosować ustawienia plików cookie do własnych preferencji, klikając na banerze, który wyświetli się przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, przycisk „Ustawienia plików cookie”. Udzielone zgody można w każdym momencie cofnąć.

Portale społecznościowe

Prowadzimy strony profilowe na Facebooku co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, gdy odwiedzając wskazane profile, strony bądź wchodząc w interakcje z tymi profilami, stronami (polubienia, komentarze, przesyłanie wiadomości)

Jako użytkownicy portalu społecznościowego Pani/Pan i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Pani/Pana aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich Pani/Pan nie usunie albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pan Pani żądać abyśmy je usunęli.
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
  6. Przysługuje Pani/Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: rodo@optimumproperty.pl

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Profilowanie

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Pani/Pana osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu in oferty z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przesyłanie Pani/Panu od nas informacji handlowych.

Ulubione ()